อบรมสัมมนาเรื่่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

Industrial Instrument Calibration Industrial Instrument Calibration

วันที่จัด
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560

สถานที่
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และห้องสัมมนา ชั้น 2 ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดโดย
ศูนย์เชี่ยวชาญเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักการและเหตุผล
เครื่องมือวัดและทดสอบในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตแก๊สและน้ามัน อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ เครื่องมือวัดต้องสามารถวัดได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล เช่น ISO -9000,ISO -17025 จึงก้าหนดให้ภาคอุตสาหกรรมท้าการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) เครื่องมือวัดและทดสอบที่มีผลต่อคุณภาพสินค้า เพื่อกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

  • หลักการพื นฐานของการสอบเทียบมาตรฐานและสภาพแวดล้อม
  • ศัพท์มาตรวิทยาที่ส้าคัญ การก้าหนดระยะเวลาสอบเทียบ จ้านวนครั งที่วัด
  • การสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน
  • เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและการสอบเทียบมาตรฐานการวัดและแหล่งความไม่แน่นอน
  • ภาคปฏิบัติ (1) : บทปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

วันที่ 17พฤศจิกายน 2560

  • การสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดทางความดัน เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน
  • การสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและแหล่งความไม่แน่นอนการค้านวณความไม่แน่นอนในการวัด
  • ภาคปฏิบัติ (2) : การสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (DMM, DC V/I/R source), อุณหภูมิ (TC/RTD,LIG), ความดัน (P-gauge), การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและทดลองค้านวณค่าความไม่แน่นอน

วิทยากร
คุณสุพจน์ตุงคเศรวงศ์
ผู้อ้านวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา บริษัทเมเชอร์โทรนิก์์จากัด
(อดีตผู้จัดการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))

ดร.ธีระวัฒน์หนูนาค
ผู้จัดการฝ่ายเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าและภาพความร้อน
วิทยากรหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธินี สงไทย (083-0419097)
ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร (pdf 473 KB)