สัมมนา การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ รุ่นที่ 9

Electrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance

สัมมนา การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์
Electrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance

วันที่จัด รุ่นที่ 9 : วันอังคารที่ 22 – วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

การผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมต้องการความต่อเนื่องในการผลิต การหยุดเพื่อซ่อมบำรุงต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างดี ไม่ใช่หยุดผลิตเนื่องจากเครื่องจักรกลหรือระบบไฟฟ้าเสียหายแบบไม่ได้คาดหมาย นำไปสู่การเสียหายของสินค้า พนักงานว่างงาน สูญเปล่าในการคอยการซ่อมฟื้นฟูเครื่องจักรกลหรือระบบไฟฟ้าแบบกระทันหัน ในปัจจุบันมีเครื่องมือวัดเพื่อช่วยตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าแบบไม่ทำลาย ตรวจวัดได้สะดวกรวดเร็ว และราคาต่ำกว่าอดีตมาก อยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มค่าต่อการใช้ ช่วยการบำรุงรักษาแบบป้องกันและคาดการณ์วางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้าก่อนเกิดการเสียหายระหว่างผลิตได้

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของเทคนิคนี้ และได้ส่งเสริมมาโดยตลอด จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ในการให้วิทยากรและเครื่องมือตรวจวัด และชุดจำลองสภาพรวมกับชุดของสมาคมฯ ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรกล (มอเตอร์, ลูกปืน, โบลเวอร์, พัดลม, คับปลิ้ง ฯลฯ) ที่มีความบกพร่องแบบต่างๆ เช่น ไม่สมดุล ติดตั้งไม่ตรงแนว ลูกปืนและตุ๊กตาบกพร่อง เป็นต้น โดยหวังให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้กับหน่วยงานของตนต่อไป ในบางครั้งยังช่วยลดค่าประกันภัยของโรงงานได้

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 1. สามารถอธิบายแนวคิดและหลักการบำรุงรักษาแบบต่างๆ ได้
 2. สามารถตรวจวัดความร้อน เพื่อหาจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลได้
 3. สามารถตรวจวัดการสั่นสะเทือนของระบบมอเตอร์ อุปกรณ์ส่งกำลัง และภาระในขณะทำงานได้
 4. สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทางด้านความปลอดภัยและการใช้งาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
วิศวกร ช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมบำรุงภายในโรงงาน อาคาร ภายในโรงพยาบาล
ภายในโรงแรม รวมถึงผู้รับเหมาตรวจซ่อมบำรุง

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เช้า

 • หลักการบำรุงรักษาแบบต่างๆ
 • การตรวจวัดและทดสอบสภาพระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต
 • การตรวจวัดระบบการต่อลงดินเพื่อความปลอดภํย
 • การตรวจหาตำแหน่งสายไฟขาดหรือลัดวงจร ฯลฯ
 • การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต

บ่าย

 • เทคนิคการตรวจวัดภาพความร้อนของ ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกล เพื่อการแก้ไขปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นและเพื่อความปลอดภํย

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
เช้า

 • หลักการวัดการสั่นของเครื่องจักรกล, หลักการติดตั้งตัววัดการสั่น
 • หลักการวิเคราะห์อาการบกพร่องของระบบเครื่องจักรกล จากผลการวัดการสั่น เพื่อการปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้น

บ่าย ทดลองปฏิบัติ

 • ทดลองวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแบบต่างๆ
 • ทดลองวัดวิเคราะห์การต่อลงดิน
 • ทดลองวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดภาพความร้อนกับเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ฯลฯ
 • ทดลองวัดวิเคราะห์การสั่นของเครื่องจักรกล (มอเตอร์) และการวิเคราะห์
 • ทดลองทดสอบระบบการติดตั้งทางไฟฟ้า

คณะวิทยากร
จาก บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

 • คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ Metrology Product Director
 • คุณสารกิจ จูมวันทา วิทยากรที่ปรึกษา, Sale & Service Supervisor
 • คุณธีระวัฒน์ หนูนาค Power Quality Analyzer & IRT Products Manager

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
สมาชิก 6,600 + VAT 7% 462 = 7,062 บาท
บุคคลทั่วไป 7,100 + VAT 7% 497 = 7,597 บาท

รับจำนวน 20 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81
ดาวน์โหลด รายละอียดสัมมนา (pdf 110 KB)