คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (โซนภาคเหนือ)

Fluke Thermography Application/Report : 1 Fluke Thermography Application/Report : 1

จัดโดย บริษัท เอ็ม.ที. เค มารเก็ตติ้ง จำกัด ร่วมมือกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
กำหนดวันอบรม 29 มีนาคม 2560
สถานที่ฝึกอบรม โรงแรม ลำพูนวิล จ.ลำพูน
เปิดรับจำนวน 15 ท่าน ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำกล้องถ่ายภาพความร้อนและ Notebook ลงโปรแกรม SmartView มาด้วยทุกคน

สำหรับผู้ที่มีกล้องใช้งานอยู่ตองการที่จะเข้ารับการอบรม สามารถลงทะเบียนกรอกรายละเอียดและส่งเมล์มาที่ kasemsan@mtkshop.com หรือ info@mtkshop.com หรือ Fax : 02-944-7859
ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร (pdf 697 KB)

Fluke Thermography Application/Report : 1 Fluke Thermography Application/Report : 1 Fluke Thermography Application/Report : 1

ปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันถึงความสำคัญของการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน และคุณประโยชน์ของการใช้งานกล้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานหลากหลายอาชีพ ตรวจเช็คซ่อมบารุงเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ตามอาคารตึกสูง, ตรวจเช็คซ่อมบารุงแผงโซลาร์ฟาร์ม, ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และสื่อการสอนในสถานศึกษา

กล้องส่องภาพความร้อน (Thermal Image) ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ ส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานซ่อมบารุง เนื่องจากตัวกล้องสามารถบอกอุปกรณ์ที่ทางานในสภาวะอย่างไร จะต้องทำการซ่อมบารุงหรือไม่ หรือสามารถทางานได้นานอีกแค่ไหน แน่นอนการที่จะสามารถเอาความสามารถของกล้องออกมาได้สูงสุด จำเป็นต้องได้รับการแนะนำและฝึกอบรมอย่างถูกต้องจากผู้ผลิตโดยตรง

ทาง บริษัท เอ็ม.ที. เค มารเก็ตติ้ง จำกัด ร่วมมือกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด มีการจัดอบรมคอร์ส Fluke Thermography Application Report 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวิทยากร ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค มีความรู้เกี่ยวกับถ่ายภาพความร้อนมาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจการใช้ครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ และสรุปผลออกมาเป็นรายงานเอกสาร

รายละเอียดหัวข้ออบรม
โดยวิทยากร ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ จำกัด

9.00 – 10.30 น.
กลไกการถ่ายเทความรอนความจเป็นต่อการวิเคราะห์สาเหตุ
การแผ่รังสีของวัสดุที่มาของอุณหภูมิที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการวัด

 • การสะท้อน
 • การทะลุผ่าน
 • การดูดกลืนคลื่น
 • การแผ่รังสี
 • การวัดอุณหภูมิด้วยอนฟราเรดเทอรโมมิเตอร์ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

10.30 – 12.00 น.
การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน

 • การประยุกตใช้ด้านไฟฟ้า
 • การประยุกตใช้ด้านงานเครื่องกล
 • การประยุกตใช้ด้านกระบวนการ
 • การประยุกตใช้ด้านตรวจสอบอาคาร

13.00 – 15.30 น.
การทางานของกล้องถ่ายภาพความร้อนและฟังก์ชั่น

 • องค์ประกอบของกล้องถ่ายภาพความร้อน
 • การทำรายงานภาพ Smartview Software
 • องค์ประกอบของรายงานที่ดี

15.30 – 16.00 น.
ทดสอบหลังเรียนจบ (20 นาที : 20 ข้อ , 70% ผ่าน)

สำหรับผู้ที่มีกล้องใช้งานอยู่ตองการที่จะเข้ารับการอบรม สามารถลงทะเบียนกรอกรายละเอียดและส่งเมล์มาที่ kasemsan@mtkshop.com หรือ info@mtkshop.com หรือ Fax : 02-944-7859
ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร (pdf 697 KB)