การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

Fluke 1586A Super-DAQ with DAQ-STAQ Multiplexer Fluke 753, Fluke 754
Fluke 414D, 419D and 424D Pendulum CNT-91

Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)

วันทร์จันทร์ที่ 20 - วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.00 น.)
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

รับจำนวน 20 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81
ดาวน์โหลด รายละเอียดสัมมนา (pdf 800 KB)

โรงงานผลิตสินค้าต่างๆ จะมีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของสินค้าที่ตนผลิตว่าได้ตามมาตรฐานสินค้าหรือไม่ ดังนั้นคุณภาพของเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพสินค้าที่ใช้ ต้องถูกต้องเที่ยงตรงได้มาตรฐานสากลจึงจะทำให้ผลการทดสอบคุณภาพสินค้าเป็นที่มั่นใจ และเป็นที่ยอมรับจากราชการตามกฎหมายหรือลูกค้าตามสัญญาซื้อขาย การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้จึงเป็นข้อกำหนดให้มีการปฏิบัติเพื่อการยอมรับในผลทดสอบที่ได้

นอกจากโรงงานแล้วก็ยังมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับทำการทดสอบคุณภาพสินค้าให้หรือเป็นตัวแทนของผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นผู้ทำการทดสอบคุณภาพแทนตนเอง ก็ต้องมีเครื่องมือวัดและทดสอบที่ถูกต้องเที่ยงตรงเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า

สมาคมฯ เห็นความสำคัญของการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบสำคัญๆ ของห้องปฏิบัติการทดสอบ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่องนี้ขึ้น เพื่อให้บุคคลากรของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้า สามารถทำการสอบเทียบมาตรฐานได้ด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือบางอย่างของตนเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลารอคอย เพิ่มความคล่องตัวและความมั่นใจในผลการทดสอบ จึงเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาถ่ายทอดความรู้ และให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์)
เช้า
1. หลักการพื้นฐานของการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดและทดสอบ สภาพแวดล้อม
2. ศัพท์มาตรวิทยาที่สำคัญ การกำหนดระยะเวลาสอบเทียบ จำนวนครั้งที่วัด
3. หลักการวัดและวิธีสอบเทียบฯ เครื่องวัดชนิดต่างๆต่อไปนี้

  • เครื่องชั่ง Thermometer ชนิดดิจิตอลและแท่งแก้ว (LIG), Hot Plate

บ่าย
หลักการวัดและวิธีสอบเทียบฯ เครื่องวัดชนิดต่างๆต่อไปนี้ (ต่อ)

  • เครื่องวัดแรงดึง-แรงกด,เครื่องวัดรอบม Centrifuge เครื่องวัดขนาด ความยาว
  • การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดและการตีความ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เช้า
2.1 หลักการวัดและวิธีสอบเทียบฯ เครื่องวัดชนิดต่างๆต่อไปนี้ (คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์)

  • ตู้อบ, Water Bath, การคำนวณ Uncertainty

2.2 การสอบเทียบ pH Meter Conductivity Meter (คุณศรีนคร นนทนาคร)

บ่าย (วิทยากรและ ผู้ช่วย)
ปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องวัดต่อไปนี้

  • เครื่องชั่ง Force gage
  • Thermometer (LIG, DTM) Hot Plate
  • เครื่องวัดรอบ นาฬิกาจับเวลา Centrifuge
  • pH Meter Conductivity meter Oven , Water Bath
  • ไม้บรรทัด ตลับเมตร เครื่องวัดความหนา Dial Comparator Standars part

วิทยากร

1. คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
(อดีตผู้จัดการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
2. คุณศรีนคร นนทนาคร
ผู้จัดการวิศวกรรมและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จำกัด

รับจำนวน 20 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81
ดาวน์โหลด รายละเอียดสัมมนา (pdf 800 KB)