นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทมีความตระหนักอย่างยิ่ง ถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

... ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2565หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถกรอกฟอร์ม หรือติดต่อสอบถามได้ที่

  1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  2. - ชื่อ : บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
    - ที่อยู่ : 2425/2 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
    - โทรศัพท์ : 0-2514-1000
    - อีเมล : info@measuretronix.com

  3. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  4. - อีเมล : sale@measuretronix.com

Name - Surname

Telephone/Mobile

Email

Company/Organization

Details