Jobs

รับสมัครพนักงานขายสินค้าด้าน Predictive Maintenance เครื่องจักรด้านความสั่นสะเทือน + Ultrasound

ฝ่ายขายสินค้าด้าน Predictive Maintenance สั่นสะเทือน (Sales Engineer) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

  • จบการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรีในสาขา เครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์
  • มีรถยนต์เป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาเครื่องกล การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน หรือ Ultrasound หรือ Shaft Alignment, Balancing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือนขึ้นกับความรู้และประสบการณ์

รับสมัครพนักงานขายสินค้าด้านเครื่องมือแพทย์

ฝ่ายขายสินค้าด้าน เครื่องมือแพทย์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

  • จบการศึกษาปวส หรือปริญญาตรีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคนิคการแพทย์
  • มีรถยนต์เป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการซ่อมเครื่องมือแพทย์ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือนขึ้นกับความรู้และประสบการณ์