Jobs

รับสมัครพนักงานขายสินค้าด้านเสียงและความสั่นสะเทือน

ฝ่ายขายสินค้าด้านเสียงและความสั่นสะเทือน (Sales Engineer) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ ทั่วไป
- จบการศึกษาในสาขาต่อไปนี้
ไฟฟ้า , อิเลคทรอนิคส์ ,เครื่องกล , วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง
- ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเสียงและความสั่นสะเทือน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ