Tira

Modal testing system ชุดทดสอบคุณสมบัติด้านความสั่นสะเทือนของวัสดุ และโครงสร้างต่างๆ

Modal Testโครงสร้างต่างๆ หรือวัสดุใดๆ ต่างก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อความสั่นสะเทือนออกมาในสามรูปแบบคือ ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequencies), ค่าการหน่วง (Damping) และรูปร่างการสั่น (Mode shapes) ทั้งสามตัวแปรนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงปัญหาของโครงสร้างนั้นๆ

TIRA ชุดสร้างความสั่นสะเทือนสำหรับห้องปฏิบัติการและสถาบันการศึกษา

TV51075
สำหรับสถาบันการศึกษาและห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก ใช้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบความทนทาน และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขนาดเล็ก เช่น ชิ้นส่วนอิเล็ดทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์

TIRA ระบบทดสอบความสั่นสะเทือนสำหรับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์

TV5550/LS
ใช้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบความทนทาน และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขนาดเล็ก เช่น ชิ้นส่วนอิเล็ดทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ มีหลายขนาด คือ ระบบทดสอบขนาด 60, 100, 150, 200 , 500 กิโลกรัม และ 50 G