เครื่องวัดกำลังความถี่วิทยุ

BIRD model HPW : HIGH POWER WATTMETER

BIRD model HPW
เหมาะสำหรับงานวัดทดสอบเครื่องส่งวิทยุกำลังสูง ทั้ง CW , FM สามารถใช้งานได้ ในย่าน 50-125MHz, 2.5 KW และ 5 KW