Fluke เครื่องมือตรวจวัดด้านคุณภาพไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้า

Fluke power quality and energy tools
ดาวน์โหลด Fluke เครื่องมือตรวจวัดด้านคุณภาพไฟฟ้า (pdf 2.34 MB)

Fluke มีเครื่องมือทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า สำหรับงานตรวจซ่อมและซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และการบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าระยะยาว ในงานอุตสาหกรรม, งานยูทิลิตี้ และงานไฟฟ้าในอาคาร มีรุ่นและคุณสมบัติในการใช้งานให้เลือกหลากหลายรุ่น ตามลักษณะการใช้งาน ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส ดูรายละเอียดและตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติได้ที่นี่