เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ DTX Cable Analyzer Workshop 2018

DTX Cable Analyzer Workshop

การอบรม DTX Cable Analyzer Workshop โดยทีมวิศวกร บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด จะจัดขึ้น

  • รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
  • รอบที่ 2 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
  • รอบที่ 3 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
  • รอบที่ 4 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

สถานที่
ณ ห้องประชุมชััน 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จํากัด เวลา 10.00 - 16.30 น.

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ดาวน์โหลด จดหมายเชิญและรายละเอียด (pdf 517 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สมเกียรติ์ นิยมวัน โทร.08-5812-2182, มนตรี วิฑูรทัศน์ โทร.08-4659-4371

สนใจร่วมอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

หลักการและเหตุผล

เครื่องรุ่น DTX-1800 จาก Fluke Networks เป็นเครื่อง Cable Analyzer ที่มีการนำไปใช้งานในกลุ่มบริษัทรับติดตั้งระบบสายสัญญาณเป็นจำนวนมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาพบมากที่สุดคือ การตั้งค่าตัวเครื่อง, การตั้งค่าการทดสอบสายสัญญาณประเภทต่างๆ, การวิเคราะห์ผลการทดสอบในกรณีที่ผลการทดสอบสายสัญญาณไม่ผ่าน, การจัดทำรายงานผลการทดสอบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ใช้เครื่องมือ

ดังนั้นทางบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จํากัด ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมอบรมในหัวห้อ DTX Cable Analyzer Workshop ซึ่งการอบรมจะกล่าวถึง พารามิเตอร์และความหมายของพารามิเตอร์ที่กำหนดให้ทดสอบ, มาตรฐานการทดสอบระบบสายสัญญาณ, การใช้งานเครื่อง Cable Analyzer อย่างถูกวิธี, การตั้งค่าตัวเครื่องสำหรับการทดสอบสายชนิดต่างๆ เช่น สายโทรศัพท์, สาย Cat5e, Cat6, Cat6A, การวิเคราะห์และแก้ไขในกรณีที่สายสัญญาณที่ติดตั้งไม่ผ่านผลการทดสอบ, การจัดทำรายงานผลการทดสอบและการแปลผลการทดสอบ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  • เอกสารในการอบรม
  • บริการตรวจสอบและ Update Firmware สำหรับผู้ที่นำเครื่องเข้ามา โดยทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนหมายเลข Serial Number ของเครื่อง DTX-1800 ทั้งตัว Main และ Remote มาล่วงหน้า
  • ส่วนลดสำหรับค่า Calibration และอะไหล่ 20% สำหรับลูกค้าที่ส่งเครื่องเข้ามาทำการสอบเทียบ หรือซื้ออะไหล่ ภายใน 3 เดือนหลังจากการเข้าร่วมอบรม (ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครั้ง / 1 เครื่อง) และทางบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ ขอสงวนสิทธิ สำหรับเครื่อง DTX-1800 ที่จำหน่ายโดยบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
  • อาหารว่าง, ชา/กาแฟและอาหารกลางวัน

DTX Cable Analyzer Workshop

กำหนดการสัมมนา

9.00 - 10.00 น. - - ลงทะเบียน - -

10.00 - 11.15 น. 1. พารามิเตอร์ในการทดสอบและความหมาย เช่น WireMap, Length, Propagation Delay, Delay Skew, DC Loop Resistance, Insertion Loss, Return Loss, NEXT, ACR, Power Sum ACR, Power Sum
โดย คุณสมเกียรติ์ นิยมวัน

11.15 - 11.30 น. - - พัก - -

11.30 - 12.30 น. 2. มาตรฐานการทดสอบ เช่น ISO/IEC, TIA/EIA, Application และมาตรฐานวิธีการทดสอบชนิดต่างๆ เช่น Permanent Link, Channel Link, Mod 1 – Conn
โดย คุณสมเกียรติ์ นิยมวัน

12.30 - 13.30 น. - - พักรับประทานอาหารกลางวัน - -

13.30 - 14.45 น. 3. การ Set Self-test และการ Set Reference, การตั้งค่าตัวเครื่อง Cable Analyzer และการทดสอบ
โดย คุณมนตรี วิฑูรทัศน์

14.45 - 15.00 น. - - พัก - -

15.00 - 16.15 น. 4. การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ผลการทดสอบสายสัญญาณไม่ผ่าน เช่น การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก WireMap, ความยาวสาย, Insertion Loss, NEXT ด้วย HDTDX, Return Loss, การหาจุดต่อสาย ด้วย HDTDR และการตรวจสอบสัญญาณรบกวนด้วย Impulse Noise Monitor
5. การบันทึกผลการทดสอบ, การจัดทำรายงานผลการทดสอบ, การอ่านและแปลผลการทดสอบ
โดย คุณสมเกียรติ์ นิยมวัน

16.15 - 16.30 น. Questions & Answers