สัมมนาเชิงวิชาการ “Electrical System Testing for Safety & Maintenance”

l_System_Testing_for_Safety___Maintenance___.jpg

สัมมนาเชิงวิชาการ
“Electrical System Testing for Safety & Maintenance”
“การวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย”

โดยทีมวิศวกร บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด

วันที่: พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา: 9.00-16.45 น.
สถานที่: ณ ห้อง เอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรม Asia Airport, กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด จดหมายเชิญและรายละเอียด

สนใจร่วมอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

*ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน
** ขอสงวนสิทธิรับไม่เกิน 2 ท่าน/องค์กร และรับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องหลายๆคนคงเคยประสบปัญหาดังกล่าวที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตหรือแม้กระทั่งงานด้านอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งความปลอดภัยของบุคคลากรและการเกิดไฟไหม้

ซึ่งหากขาดการดูแลระบบไฟฟ้าหรือมีการตรวจสอบอย่างไม่เหมาะสมอาจมีปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง การหยุดกระบวนการผลิตแบบกะทันหัน ความร้อนที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ และปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานตามมาก็ได้

งานสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ผู้เข้าร่วมงานได้ความรู้ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ทันสมัยที่ทางบริษัทเตรียมมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้กับเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาในการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม

  • ช่าง/วิศวกร, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ฯลฯ

หัวข้อสัมมนา
9.00 - 10.30 น.
1. การตรวจวัดและทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC-60364-6 และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย (EIS)
2. การตรวจวัดปริมาณไฟฟ้ารั่วไหลของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักร สำหรับงานด้านความปลอดภัย (PAT)
โดย คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์

11.00 - 12.00 น.
3. การตรวจวัดและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ)
โดย คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ

13.00 - 13.30 น.
4. การตรวจวัดค่าความต้านทานดินของหลักดินในระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้า (Grounding Resistance)
โดย คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ

13.30 - 14.30 น.
5. การวิเคราะห์ปัญหางานซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ ด้วยภาพความร้อนและ Partial Discharge (Thermal predictive maintenance & Partial Discharge at an Industrial)
โดย ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค

15.30 - 16.45 น.
6. ชมสาธิตพร้อมทั้งทดลองใช้ฟังก์ชันการทำงานต่างๆในแต่ละสถานีทดลองและตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิด
โดย ทีมวิศวกรจาก บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด