การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

เครื่องมือสำหรับ การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล
(Quality and Occupation Health and Safety of Environmental and Medical Devices in Hospital under Bureau of Promotion Health)
เพื่อให้สอดคล้องกับการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐคือ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้การบริหารงาน ของกระทรวงสาธารณสุข โดย มีกลุ่มสินค้า 10 กลุ่ม ดังนี้

Bio Safety
คุณภาพ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ประสิทธิภาพเครื่องมือทางการแพทย์
Electrical Safety
คุณภาพ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องกลไฟฟ้า
Installation Safety
ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบไฟฟ้าในอาคาร
Environment Safety
ความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม และอาชีวะอนามัย
Calibration
การสอบเทียบเครื่องมือพื้นฐาน
Power and Energy
การประหยัดพลังงาน และคุณภาพของระบบไฟฟ้า
Machine Maintenance
การซ่อมบำรุงเครื่องกลทางไฟฟ้า
Power Transmission
การซ่อมบำรุงหม้อแปลงและสายส่งไฟฟ้า
Data and Networks
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Service Tools
ห้องซ่อมเครื่องมือเครื่องมือแพทย์และเครื่องใช้ไฟฟ้า